Header image  
En forening til fremme af interessen for og kendskabet til den danske kulturarv på de tidligere dansk vestindiske øer - samt tilvejebringelse af midler til restaurering og bevarelse af samme.  
  HOME ::
   
 
Vedtægter for Dansk VestIndiens Venner
§ 1:  

NAVN OG HJEMSTED

  Stk. 1: Foreningens navn er Dansk Vestindiens Venner.
  Stk. 2:
 

Foreningens hjemsted er Danmark og adressen er formandens.

 

§ 2:   FORMÅL
  Stk. 1: Foreningens formål er at fremme interessen for og kendskabet til den danske  
kulturarv, som befinder sig på de gamle danske vestindiske øer, nu ”US-Virgin
Islands”.
 
  Stk. 2: At fremme bevarelsen af de danske kulturminder ved tilvejebringelse af midler
til bevarelse, kendskab og restaurering.
 
  Stk. 3: At iværksætte projekter som tilgodeser de i stk. 2 omtalte kulturminder, bl.a.
de gamle danske kirkegårde.
 
  Stk. 3a: Bestyrelsen bestemmer på hvilke af de tre øer og til hvilke formål indkomne
beløb skal bruges.
 
  Stk. 4: Bestyrelsen kan søge firmaer, private og fonde til børn og unges uddannelse på de tre øer såfremt forældrene er ubemidlede.
Bestyrelsen kan efter ansøgning, efter skøn tildele børn eller unge et beløb.
Der oprettes en særlig konto til formålet. Medlemmer kan indbetale bidrag på kontoen.
Såfremt foreningen råder over et tilstrækkelig stort beløb, indsættes årlig 1.000 kr. på kontoen.
Bestyrelsen behandler og afgør indkomne ansøgninger.
 
  Stk. 5:

Bestyrelsen bemyndiges til at søge midler til at hjælpe unge håndværkere til at komme
til Danmark på et uddannelsesophold og her lære at restaurere de danske kulturminder nede
på øerne - fortrinsvis de gamle bygninger.
Bestyrelsen bestemmer, hvem de efter ansøgning ønsker at støtte, ligeledes beløbets størrelse.
Bestyrelsens afgørelse kan ikke appelleres.

 

§ 3:  

MEDLEMSKAB

  Stk. 1:

Som aktive medlemmer med stemmeret kan optages såvel enkeltpersoner som foreninger/organisationer og selskaber, som ikke er i modstrid med foreningens vedtægter. En person kan ikke modtage en tillidspost i foreningen uden at have været aktiv medlem i mindst
3 uger før generalforsamlingen.
 

  Stk. 2:

Optagelse som medlem i foreningen sker ved henvendelse til formanden eller et bestyrelsesmedlem.
 

Stk. 3:

Optagelse kan nægtes, såfremt 2/3 af bestyrelsen beslutter sig herfor.
 

  Stk. 4:

Intet medlem af foreningen, herunder også medlemmer af bestyrelsen, oppebærer nogen form for aflønning eller vinding i foreningens virke.

 

§ 4:  

BESTYRELSEN

  Stk. 1:

Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af en formand, en kasserer, en sekretær samt to bestyrelsesmedlemmer. Sekretæren er referent .
 

  Stk. 2:

Posterne som formand/kasserer besættes ved direkte valg på generalforsamlingen.
Formand og kasserer vælges i henholdsvis lige og ulige årstal. Valgene gælder
for 2 år.
 

  Stk. 3:

Bestyrelsesmedlemmerne vælges forskudt og kan genvælges. 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige årstal, og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årstal. Valgene gælder for 2 år.
Suppleant til bestyrelsen samt revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen. Ud over formand og kasserer konstituerer bestyrelsen sig selv.
 

  Stk. 4:

Valgbar er ethvert aktiv medlem.
 

  Stk. 5:

Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens skøn, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives.
 

  Stk. 6:

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens og i hans fravær næstformandens stemme udslagsgivende.
 

  Stk. 7:

Bestyrelsen er bemyndiget til, såfremt det synes nødvendigt at inddrage et medlem i bestyrelsen. Dette medlem vil dog være på valg på førstkommende generalforsamling.

 

§ 5:  

TEGNING OG HÆFTELSE

  Stk. 1:

Formanden tegner foreningen. Større økonomiske dispositioner kræver underskrift af både formand og næstformand.
 

  Stk. 2:

Formanden kan meddele kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger, samt at betale indgående forpligtigelser.
 

  Stk. 3:

Foreningen hæfter kun med sin formue.
Bestyrelsen og øvrige medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld.

 

§ 6:  

GENERALFORSAMLING

  Stk. 1:

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
 

  Stk. 2:

Der afholdes generalforsamling hvert år i januar/februar måned.
 

  Stk. 3:

Generalforsamlingen drøfter, og tager stilling til bestyrelsens beretning og reviderede regnskab for det forudgående kalenderår, samt forslag til fremtidig aktivitet, budget og kontingent etc. frem til næste generalforsamling.
 

  Stk. 4:

Generalforsamlingens dato bekendtgøres med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til alle medlemmer, med angivelse af dagsorden. Det reviderede regnskab kan rekvireres ved henvendelse til kassereren 8 dage før generalforsamlingen. Regnskabet foreligger ved generalforsamlingen.
 

  Stk. 5:

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 15 dage før generalforsamlingen.
 

  Stk. 6:

Kun aktive fremmødte medlemmer med mindst 3 ugers medlemskab har stemmeret.
 

  Stk. 7:

Bestyrelsen kan indbyde gæster til at overvære generalforsamlingen.
 

  Stk. 8:

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves til udelukkelse af et medlem mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer.
 

  Stk. 9:

Afstemninger skal foregå skriftligt, såfremt blot et enkelt medlem ønsker det.
 

  Stk. 10:

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, valgt på generalforsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.
 

  Stk. 11:

Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
 

  Stk. 12:

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1. Valg af dirigent
    a. Valg af 2 stemmeoptællere
2. Formanden aflægger beretning til godkendelse
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af:
    a. formand
    b. kasserer
    c. Bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
    d. revisor og suppleant
7. Eventuelt

  Stk. 13:

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet i bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 2/3 af foreningens gyldige medlemmer skriftlig tilstiler formanden en begrundet anmodning herom.
 

  Stk. 14:

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget. Samtlige aktive medlemmer skal indkaldes skriftligt med mindst 2 ugers varsel.

 

§ 7:  

KONTINGENT, ØKONOMI OG REVISION

  Stk. 1:

Medlemmernes kontingentbetaling fastsættes på hver ordinære generalforsamling.
 

  Stk. 2:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

  Stk. 3:

Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.
 

  Stk. 4:

Bestyrelsen forelægger den ordinære generalforsamling et revideret regnskab for foregående regnskabsår og forslag til kontingent for det efterfølgende regnskabsår.

 

§ 8:  

VEDTÆGTSÆNDRINGER

  Stk. 1:

Forslag til ændringer af foreningens vedtægter vedtages med mindst 2/3 flertal af de ved en generalforsamling fremmødte medlemmer.

 

§ 9:  

OPLØSNING

  Stk. 1:

Beslutning om opløsning af foreningen, kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, som er indkaldt med dette punkt på dagsordenen.

  Stk. 2:

Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige medlemmer.
 

  Stk. 3:

Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen - senest 30 dage efter - indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende medlemmer.
 

  Stk. 4:

Efter opløsning anvendes foreningens formue til gavn for de danske kulturminder på US-Virgin Islands, med prioritet efter igangværende projekt- og restaureringsarbejder.

 

§ 10:  

DATERING

  Stk. 1:

Foreningen er stiftet den 12. april 1998.

  Stk. 2:

Vedtægterne er senest ændret den 26. februar 2004.

 

 
   
Copyright © 2007 by JF - DVIV