Header image  
En forening til fremme af interessen for og kendskabet til den danske kulturarv på de tidligere dansk vestindiske øer - samt tilvejebringelse af midler til restaurering og bevarelse af samme.  
  HOME BACK ::
   
 
Referat af Generalforsamling 2016
 

  @page { margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120% }

Referat fra ordinær generalforsamling

tirsdag d. 28. februar 2017 kl. 19:00

hos SOS Dansk Autohjælp, Melskov Alle 8, 6100 Haderslev,Referat af Ellen Mathiesen


Dagsorden :Valg af dirigent


GF. styres af formanden JF, pga få fremmødte.


a) Valg af to stemmetæller.

Pga af meget lav fremmøde (8 personer ) er det besluttet at GF styres af formanden, stemme tælling afgøres ved håndsoprækning.

Formandens beretning

DVIV Formandens beretning for året 2016Velkommen alle sammen, det glæder mig at i har kunnet finde tid til at deltage i dette års generalforsamling.


Nu er den nye bestyrelse ved at finde fodfæste, og vi har diskuteret muligheder for at

der kan komme lidt skred i tingene igen.


Vi har en ansøgning liggende på overflytning af gravsten fra St.Thomas til St.Croix, og opsætning på kirkegården der.


Der er i år søgt 4 fonde om tilskud til dette, men der er ikke modtaget svar på vores ansøgninger endnu, planen var at arbejdet skulle foretages af lokale på øerne.


Vi er ved årsskiftet 68 medlemmer i foreningen, i det forgangne år er der 2 medlemmer som har valgt at forlade os.


Vi skal alle sammen se om ikke vi kan værve nogle nye medlemmer til foreningen, også gerne unge medlemmer, som vi vil komme ind på senere, så har bestyrelsen nogle tiltag som gør at vi ikke kun skal arbejde med gravsten i fremtiden.


Jeg håber vi får en god og fornuftig generalforsamling.Så her til slut lige et lille kig ind i fremtiden, lørdag den 4. marts får jeg besøg af et TV hold fra Sønderborg lokal TV – som vil lave en udsendelse om vores forening, efter disse optagelser hos mig, tager TV Holdet ned til øerne her i slutningen af marts, for så at optage nede på øerne, her

er der sørget for at de vil blive vist rundt på øerne, samt få vist de ting vores forening har været med til at få lavet – Når jeg ved lidt mere om hvornår udsendelsen vil blive vist, vil dette blive offentilggjort på vores hjemmeside samt på vores facebook side.

Jeg har undersøgt om man kan se udsendelserne fra Sønderborg lokal TV på nettet, og det kan man så man ikke er tvunget til at kunne se dette program i sin programpakke på TV.
Forelægges af revideret regnskab.

Revideret regnskab fremlagt af kassereren, ingen indvendinger fra de fremmødte.

Kassere og revisor har dog indvendinger på manglende bilag, som er posteret via banken, men ej afleveret af tidligere kassere. Grundet hævninger i banken godkendes regnskabet, med disse bemærkninger

Revideret regnskab vedlægges bilag 1


Indkommende forslag.

JF oplyser der ikke er kommet nogen forslag ham til hænde.


Fastsættelse af kontingent.

Kontingent fastholdes som besluttet i 2015.


Enlige/enkelt personer kr. 60,00

Par kr. 100,00

Familiemedlemskab kr. 120,00

Virksomheder/foreninger kr. 400,00

Valg af :


Formand

Valg i lige år Jan Freitag

Kassere

Ellen Mathiesen er genvalgt

Bestyrelsesmedlem

valg i lige år Bøje Lund

Bestyrelsemedlem

Genvalg til Kamilla Bendtsen

Bestyrelsemedlem

Hans Erik Arens ønskede ikke genvalg, der blev drøftet nye emner, men ingen fundet, derfor besluttes det at pladsen er åben og indtræde kan en dertil af bestyrelsen egnet person inden næste generalforsamling, indtil en ny er fundet, tiltræder suppleanten Søren Skaffe ved møderne.

Bestyrelsessuppleant

Søren Skafte er valgt

Bestyrelsessuppleant

Lilli Bøving er valgt

Revisor

Henrik Bøving er valg i lige år

Revisor suppleant

Alice Lund er genvalgtEventuelt

Information fra senest bestyrelsesmøde, for at præcisere helt hvad der blev snakket om har vi bilagt referatet fra senest bestyrelsesmøde.
Dansk Vestindiens venner

Bestyrelsesmøde den 23.02.2017 kl. 19.30Fremmødt er: Kamilla Bendtsen – Jan Freitag – Bøje Lund – Ellen Mathiesen. 1. Kommende generalforsamling.

JF oplyser at Hans Erik Arens er på valg, og at han ikke ønsker at genopstille.

Der blev drøftet forskellige emner 8 ringet til et par og de var ikke interesseret, hvilket ikke var tilfældet), derfor blev det besluttet at vi på GF ser om nogen kunne have lyst/interesse i at komme med i bestyrelsen. Ellers vil vi lægge op til at bestyrelsen får mandat til at finde en kandidat i løbet af året, som må tiltræde når rette person er fundet. 1. Bestyrelsen har fået en henvendelse fra VIDUF, om vi vil være medlem af VIDUF.

Bestyrelsen beslutter at vi vil bruge 3000,- kr. på dette – JF mailer div praktiske oplysninger til EM, som efterfølgende sørge for betalingen. 1. KB forslår at vi arbejder hen på at have fokus på yngre medlemmer, dette medhenblik på at lave oplysningsarbejde målrettet på den yngre generation, både her og nede på øen.

KB arbejder videre med oplysningsmateriale med fokus rettet mod yngre medlemmer.

JF er behjælpelig med div. Materialer. 1. Informations materialet der er offentlig tilgængeligt vedr. Børne og Unge arbejdet er meget sparsomt, vi vil sætte kræfter i gang for at dette optimeres. 1. Ved nærlæsning af vedtægter er bestyrelsen kommet frem til at disse begrænser arbejdet vedr. børn og unge arbejdet. Bestyrelsen vil forsøge og finde en ny og mere brugbar målsætning, som tilsigter samarbejdet for børn og unge på Øen/ Danske børn og unge. 1. Bestyrelsen beslutter at vi i 2017 vil primært arbejde med følgende emner i prioriteret rækkefølge.

 1. Rejse

 2. Vedtægts gennemgang 8forslag til ændringer til GF i 2018)

 3. Erhverve nye medlemmer , fokus på den yngre generation.

 4. Opdater hjemmesiden

 5. Bedre PR for vores forening mhb.. kommende projekter mhb fondssøgning

 6. Afholde en info dag i Christiansfeld med SB som foredragsholder.Referent: Ellen Mathiesen

 
   
Copyright © 2007 by JF - DVIV