Header image  
En forening til fremme af interessen for og kendskabet til den danske kulturarv på de tidligere dansk vestindiske øer - samt tilvejebringelse af midler til restaurering og bevarelse af samme.  
  HOME BACK ::
   
 
Referat af Generalforsamling 2015
 

 

Generalforsamling Dansk Vestindisk Venner den 21. maj kl 10.00
på Skrydstrup Forsamlingsgård Ribevej 76, 6500 Vojens

Referat af Ellen Mathiesen
Dagsorden :
Valg af dirigent
GF. styres af formanden JF – som erkender at GF er afholdt for sent jv.f vedtægterne, dette
beklages meget fra JF, som spørg om nogen i forsamlingen ønsker og forkaste GF af denne
grund. Dette gøre sig ikke gældende hvorfor Gf afholdes som indkaldt, og bestyrelsen tager
til efterretning af dette ikke må ske igen.

a) Valg af to stemmetæller.
Pga af meget lav fremmøde (6 personer ) er det besluttet at GF styres af formanden, stemme
tælling afgøres ved håndsoprækning.

Formandens beretning
Vedlægges i bilag 1

Forelægges af revideret regnskab.
Regnskabet kan ikke godkendes, idet at kassereren Lars p. Hansen ikke er mødt op til GF
og har heller ikke meldt afbud, JF oplysere at kasseren har ringet til ham den 21.05. kl.
08.10 og sagt at regnskabet med bilag er lagt i JF's postkasse her til morgen – da JF var kørt
hjemmefra på indleveringstidspunktet er regnskabet ikke fremlagt for GF.
Ved opringning under generalforsamlingen, til Revisor Henrik Bøving konstateres det at,
Kasseren ikke har henvendt sig til ham m.h.b. revidering af regnskab, altså er regnskabet for
2015, som ligger i JF's postkasse heller ikke revideret.
JF fremlægger en mail fra Ellen Mathiesen hvori hun fremfører et mistillidsvotum til
kassere, mail vedlægges som bilag 2.
Resultatet at denne mail resultere i at GF beslutter at kassere Lars P. Hansen fratages
erhvervet som kassere.

Indkommende forslag .
JF oplyser der ikke er kommet nogen forslag ham til hænde.
Fastsættelse af kontingent.
Forslag fra forsamlingen om at vi hæver kontingentet en lille smule – derved godkendes
følgende priser, med virkning fra 01. Januar 2017.
Enlige/enkelt personer kr. 60,00
Par kr. 100,00
Familiemedlemskab kr. 120,00
Virksomheder/foreninger kr. 400,00

Valg af :
Formand
Jan Freitag er valgt

Kassere ( grundet særlig omstændighed for 1 år)
Ellen Mathiesen er valgt

Bestyrelsesmedlem
Bøje Lund er valgt

Bestyrelsemedlem ( Privat årsag er Hans Wobeser udtrådt)
Kamilla Bendtsen er valgt for 1 år

Bestyrelsessuppleant
Søren Skafte er valgt

Bestyrelsessuppleant
Sofie Arens er valgt

Revisor
Henrik Bøving er valg

Revisor suppleant
Alice Lund er valgt

Eventuelt
Der drøftes en del om hvorvidt vi skal forsøge og få arrangeret en rejse til ørerne i
2017 og der fremkom nogen forslag til indhold – bestyrelsen medtager dette til næst
kommende møde som afholdes før 01.07. 2015.

 

 
   
Copyright © 2007 by JF - DVIV