Header image  
En forening til fremme af interessen for og kendskabet til den danske kulturarv på de tidligere dansk vestindiske øer - samt tilvejebringelse af midler til restaurering og bevarelse af samme.  
  HOME BACK ::
   
 
Referat af Generalforsamling 2013
 

 

Dansk Vestindiens venner, DVIV.dk

Referat fra generalforsamling onsdag 2. april 2014 kl. 19.30 på Hotel Kløver Es.

Der var mødt 10 medlemme

Punkt fra dagsorden

1. Dirigent: Jan Freitag blev valgt

Dirigenten konstaterede at der var lovlig indvarslet, dog lidt forsinket, da vores bestyrelsesmedlem Holger Holm døde i februar måned.

Referent: Lars Hansen blev valgt

Stemmetællere udnævnes hvis behov skulle opstå, enighed om håndsoprækning.

2. Beretning ved formanden Jan Freitag

Året har været præget af lille aktivitet i foreningen p.g.a. travlhed hos formanden. Der er søgt

midler hos 4-5 fonde, men ingen positive svar med penge, da fondene gerne vil have konkrete projekter som der nu arbejdes videre med at få beskrevet. Formanden har i året haft møde med

konsul Søren Black omkring mulige vedligeholdelsesarbejder, herunder maling af mindemur og diverse på kirkegårde (evt. med brug af lokal arbejdskraft) da de ikke er særlig godt vedligeholdt

p.t.. Desuden nye projekter på St. Thomas og St. Croix på kirkegårde. Bystyret på Sct. Thomas vil gerne have gadeskilte (med dansk navn) på alle gader, det arbejdes der videre med, og der undersøges om disse stadig kan fås i Polen. Forening har tilbudt hjælp til dette. Formanden havde efter mødet med Søren også møde med Gislev–rejser omkring samarbejde og rabatordning (de uddeler vores foldere). Vi får ingen rabat hos Stjernegård-rejse fremover. Vi har lavet aftale med

Priss grænsebutikker om tilskud ved at vise medlemskort (%-del af handel til foreningen).

Der arbejdes på et projekt vedr. kirkegård på St. Croix om renovering af gravstene og vedligehold.

Beretning godkendt

3. Fremlæggelse af regnskab 2013

Kasserer Lars Hansen gennemgik regnskabet der viste et overskud på 7.283,45 og en formue på 163.733,89 kr., heraf er 119.522 kr. bundne midler og 44.211 kr. er frie midler.

Medlemskontingenter var 5.395 kr. og driftsudgifter var 1.512 kr. Stillet forslag om 1 girokort og sammenlægning af konti, der vil blive arbejdet videre med dette. Regnskab blev godkendt.

4. Ingen indkomne forslag.

5. Fastsættelse kontingent: Uændret 40 kr. enkelt, 75 kr. par, 100 kr. familie, 300/1000 kr. virksomhed/foreninger med/uden link hjemmeside.

6. Valg:

a. Valg af formand (lige år) Jan Freitag genvalgt

b. Valg af kasserer (ulige år)Lars Hansen ikke på valg

c. Bestyrelsesmedlemmer blev valgt: Ellen Mathiesen (33)og Hans O. Wobeser (220) for 1 år.

d. Bestyrelse suppleant blev Henning Madsen (14) og genvalg til Søren Skafte (181).

e. Revisor og suppleant: Ib Krog Nielsen genvalgt og Hagen Clausen (6) som suppleant.

7. Eventuelt: Lidt stille snak om mulige aktivitet, hvervning af flere medlemmer og renoveringsmuligheder på øerne. Snak om det mest optimale placering af sted for generalforsamling næste år. Bestyrelsen arbejder videre med forslagene.

Generalforsamling afsluttet, herefter kaffe og lagkage referent Lars P. Hansen

Hans Erik Arens ikke på valg i år.

 
   
Copyright © 2007 by JF - DVIV