Header image  
En forening til fremme af interessen for og kendskabet til den danske kulturarv på de tidligere dansk vestindiske øer - samt tilvejebringelse af midler til restaurering og bevarelse af samme.  
  HOME BACK ::
   
 
Referat af Generalforsamling 2007
Mandag den 19 marts 2007 - på Hellevad Skole

DVIV’S generalforsamling på Hellevad skole den 19.marts 2007 kl. 1930.

 • Valg af dirigent: Arne Rosenkvist.
 • Ingen indsigelser og indbydelsen er rettidigt sendt ud.
 • Valg af to stemmetællere: Holger Holm og Hans Mathiesen
 • Formanden Keld Solhave aflægger beretning til godkendelse.  (godkendt)
 • Regnskabet fremlagt af Kasseren Lars. P. Hansen (godkendt)
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen  
   
 • Forslag-eventuelt

Årets forløb:

Foreningen deltog i udstillingen vedrørende, trekantshandlen (Flensborg – Vest Afrika - De vestindiske øer) på Flensborg Søfarts museum, hvor stenene som er lavet af Per Hermansen, stod repræsenteret i forgangen. Sammen med plakater og flyvers som blev uddelt af Keld og Trine.

I forbindelse med udstillingen var der også et seminar i Maj, hvor Trine Hede og Keld Solhave havde lejlighed til at mødes med formanden fra Dansk Vestindisk Selskab. Mødet var meget positivt. Vi kunne måske udveksle erfaringer og viden samt kontakter på øerne.  Det kunne måske lade sig gøre at købe bøger, der netop nu er udgivet til samme pris som deres medlemmer. Det er noget der bør arbejdes videre på. I forbindelse med ovenstående har Keld talt med Radio syd og Radio Moejn for at lave reklame for udstillingen samt uddelt flyvers til flere museer, rejsebureauer og bibliotekerne i Aabenraa, Krusaa og Tønder.

En del medlemmer har ønsket at der skal ske mere for foreningens medlemmer. Derfor arbejdes der dermed at få planlagt nogle foredrag. Trine Hede og Arne Rosenkvist vil gerne holde foredrag. Begge foredrag er forskellige fra hinanden. Henrik Uggermand, som har sejlet over Atlanten og holdt til på øerne vil gerne holde foredrag for foreningen. Derudover har Stenhuggermester Per Hermansen også givet tilsagn om at holde foredrag for foreningens medlemmer samt andre interesserede

Medlemslisten er redigeret til 300 medlemmer. Det blev klarlagt at medlemslisten ikke var ajour ført i de tidligere år. En del medlemmer på den tidligere liste er blevet slette pga. manglende betaling tilbage til 2004-2005.

På grund af de ret uheldige omstændigheder, som fandt sted lige efter generalforsamlingen sidste år. Hvor ansøgningen om at få HKH Prins Joakim som projektor blev tilbagekaldt fra foreningens side. Besluttede formanden i samråd med næsteformanden at ansøgningerne om støtte fra de kongelige fonde nok skulle vente til 2007.

2 gravstene er stadig i Danmark. De står hos Per Hermansen som vi skylder 20.000kr. Den ene sten mangler er vase, (som pga. manglende materiale ikke kan laves) i stedet genbruges den originale vase. Efter planen bliver stenene sendt til Generalkonsul Søren Blak i løbet at 2007. I forbindelse med færdiggørelsen af St. Thomas skal den ene sten sættes på plads på St.Croix, hvilket forventes i begyndelsen af 2008.

Det har ikke været noget indbringende år fra fonde. Dette skyldes dels at de kongelige fonde ikke er søgt. Men derudover er det også de samme fonde som foreningen har søgt år efter år. Set i lyset af at foreningen ikke har haft nogen reel indkomst fra fonde. Foreningen har dog stadigvæk haft en pæn fremgang, idet bestyrelsen ikke har haft de store udgifter.

Formanden havde modtaget fire skriftlige ændringer til vedtægterne:

To af forslagene var vedr. § 4 stk.1 om at kassere og næstformanden ikke er en og samme person.  Følgende linie slettes af ”Den valgte kasserer er næstformand”.

Vedtaget.

Vedr. § 3 stk. stk. 1 Et forslag om at en person ikke kan modtage en tillidspost i foreningen uden at have været medlem i mindst 3 uger før generalforsamlingen. I linie med at et medlem heller ikke har stemmeret på generalforsamlingen hvis man ikke mindst har været medlem i 3 uger før generalforsamlingen. Følgende tilføjes § 3 ” en person ikke kan modtage en tillidspost i foreningen uden at have været medlem i mindst 3 uger før generalforsamlingen “.

Vedtaget.

Et forslag om at bestyrelsen midlertidigt kan ekskludere et medlem (hvis dette medlem modarbejder foreningen) indtil generalforsamling, som så skal taget den endelige afgørelse om eksklusion.

Blev nedstemt - medlemmerne mente ikke at det var nødvendigt, men en sådan ændring.

Indkomne forslag.

 1. Hvad med en kontakt fra hver af øerne som meddeler Søren Blak, hvad som sker og ønskes.
 2. Lægge links ud på hjemmesiden
 3. Fastsættelse af kontingent for virksomheder/foreninger = 300kr.

Med henvisning til links på hjemmesiden, meddelte Jan Freitag, som har været foreningens webmaster fra første gang siden kom på Internettet, at der fra Generalkonsul Søren Blak side var meldt ud at hvis siden blev for kommerciel skulle alt henvisning til det det Dansk Konsulat fjernes fra DVIV hjemmeside. Nye links bør nøje vurderes af bestyrelsen.

Nyvalgte til bestyrelsen

Valg af kassere: Jan Freitag

Valg af bestyrelsesmedlemmer: Holger Holm og Lars Hansen

Valg af bestyrelsessuppleanter: Eva Davidsen

Revisor og suppleant: Ib Kroh Nielsen og Arne Rosenkvist.

Ikke på valg

Formand: Keld Solhave   

Bestyrelsesmedlem: Trine Hede

Aftenens dirigenten Arne Rosenkvist takkede for god ro og orden under mødet

Efter generalforsamlingen bød bestyrelsen på kaffe, boller og kage. Trine viste billeder, som vil indgå i præsentation ved foredrag

Bestyrelse takkede de fremmødte medlemmer og mødet sluttede 22:45

   
   

 

 
   
Copyright © 2007 by JF - DVIV