Header image  
En forening til fremme af interessen for og kendskabet til den danske kulturarv på de tidligere dansk vestindiske øer - samt tilvejebringelse af midler til restaurering og bevarelse af samme.  
  HOME BACK ::
   
 
Referat af Generalforsamling 2004

Torsdag den 26 feb. 2004 - i Hellevad skoles alrum.
Der deltog 27 medlemmer samt en gæst i Generalforsamlingen.

 
1.
Valg af ordstyrer. Forslag  Holger Holm
Holger Holm, blev enstemmig valgt - Holger takkede for valget og kunne
konstatere at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indvarslet og dermed
beslutningsdygtig.
   
1a.
Valg af 2 stemme optællere. Foreslået blev Uwe Sørensen & Kjeld Tapdrup
som blev enstemmig valgt.
 
2.
Formanden aflagde sin beretning, som blev enstemmig godkendt.
 
3.
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab til godkendelse, regnskabet blev
enstemmig godkendt.
Kommentarer:    Et enkelt medlem ønskede oplyst hvorledes vi administrerer
indkomne penge nede på øerne. Formanden redegjorde for dette.
 
4.
Indkomne forslag.
Forslag fra Arne Rosenkvist.
Hr. Arne Rosenkvist foreslog, at penge på foreningens konto til uddannelse kunne bruges til at få unge tømrer/håndværkere fra Dansk Vestindien her til landet på et 3 måneders kursus, således at de kunne lære at foretage fornødne restaureringsarbejder på de gamle danske bygninger på øerne.

Formanden mente ikke det var en god ide, at bruge nuværende konto til formålet og stillede følgende forslag.
§2 tilføjes et styk 5, der lyder. Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at søge fonde eller private, til at hjælpe unge håndværkere til at komme til Danmark på et 3 måneders ophold og her lære at restaurere de gamle Danske kulturminder nede på øerne. Fortrinsvis de gamle bygninger. Bestyrelsen bestemmer hvem de efter ansøgning ønsker at støtte. Ligeledes beløbets størrelse. Bestyrelsens afgørelse kan ikke appelleres.
Sidstnævnte forslag blev vedtaget.
 
5.
Fastsættelse af kontingent for 2005.
Bestyrelsen foreslog at kontingent skulle forblive uændret. Dette blev vedtaget.
 
6.
Valg til bestyrelsen.
På valg var Formand Hans Mathiesen (Modtager ikke genvalg)
Foreslået til posten blev Erik Sennels, begrundet med at Erik havde siddet flere år i bestyrelsen og derfor var godt kendt med arbejdet.
Erik Sennels blev valgt til ny formand.
Ordstyreren gjorde herefter opmærksom på, at det herefter blev nødvendig med styk 6a. Da Erik Sennels i forvejen var bestyrelsesmedlem, skulle der vælges et menigt bestyrelsesmedlem for 1 år. Hans Mathiesen blev foreslået - og enstemmig valgt.

Ifølge lovene var Hans Erik Arens på valg til bestyrelsen. Hans Erik modtog genvalg, og blev enstemmig valgt for en 2 årig periode.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, begge suppleanter modtager genvalg. På valg var Jan Freitag (1. Suppleant) & Lone Hermansen (2. Suppleant). Ordstyreren forlangte skriftlig afstemning. Herefter blev Lone Hermansen valgt som 1. Suppleant med 13 stemmer & Jan Freitag 2. Suppleant med 12 stemmer, 2 stemmesedler var blanke.

Valg af revisor. Lone Larsen modtog genvalg. Der var ingen andre forslag, så Lone Larsen blev genvalgt.

Revisor suppleant Sophus Brodersen modtog genvalg. Der var ingen andre forslag så Sophus Brodersen blev genvalgt.
 

7.
Eventuelt.
Jan Freitag redegjorde for foreningens hjemmeside.
Erik Sennels overrakte den afgående formand en pæn gave som tak for arbejdet i foreningen gennem små 6 år.
Herefter meddelte kassereren at vi før kaffebordet solgte amerikansk lotteri og der blev afholdt auktion over et billede sponsoreret til foreningen.

Herefter takkede ordstyreren for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen. Den afgående formand takkede ordstyreren for arbejdet, han takkede bestyrelsen for gaven, og rettede også en stor tak til alle medlemmer og sponsorer. Ligeledes udtalte den afgående formand en tak til bestyrelsesmedlemmerne for stor hjælp og et godt samarbejde i de forløbne år, og sluttede med at ønske den nye formand held og lykke på formands posten.
Herefter var foreningen vært ved fælles kaffebord.

Efter kaffebordet viste Arne Rosenkvist lysbilleder og fortalte om Dansk Vestindien og alle de gamle danske kulturminder der findes dernede.
Aftenen sluttede kl. 21:45. En helt igennem vellykket aften.


Indtægter ved generalforsamlingen
Salg af øl 6 vand                 98,50 Kr.
Auktion af billede              110,00 Kr.
Amerikansk lotteri           1200,00 Kr.
Gave                                   50,00 Kr.
Indtægter i alt                  1458,50 Kr.

Udgifter ved generalforsamlingen
Køb af boller                    313,25 Kr.
Køb af lagkager                155,00 Kr.
Duge, bestik, lotteri           122,00 Kr.
Udgifter i alt                      590,25 Kr.

Overskud ved generalforsamling
I alt                                   868,25 Kr.

På bestyrelsens vegne
Hans Mathiesen

 
 
 
   
Copyright © 2007 by JF - DVIV